ඡායාරූප කලා මූලාංග නිවැරදිව පැහැදිළි කරයි.

නිශ්චල කැමරාව නිවැරදිව හසුරවමින් ඡායාරූප නිර්මාණය කරයි

ඡායාරූප මුද්‍රණ තාක්ෂණය නිරවුල්ව විස්තර කරයි

ගුණාත්මක ඡායාරූප නිර්මාණය කොට ප්‍රදර්ශනය කරයි